Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai - 13/11/2023 09:58
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”
     Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.
Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10
     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05), gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, phong trào đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.
    Đây là bước kế thừa, tiếp nối và phát huy các thành tựu trong những giai đoạn trước, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm về một số vấn đề, như nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc của không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên chưa cao; xây dựng chuẩn mực đạo đức chậm, còn mang tính hình thức; công tác giáo dục, tuyên truyền chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua:
     Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng trong toàn hệ thống chính trị.
Hai là, việc triển khai Chỉ thị số 05 được các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các phong trào thi đua, cuộc vận động, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ trong thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.
     Ba là, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
     Bốn là, việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng đạo đức, văn minh. Hiệu quả của việc nêu gương mang lại những tác động lớn, góp phần tạo ra những đột phá trong việc thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội đất nước nhiệm kỳ vừa qua, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng.
     Năm là, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, khá nổi bật, thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quảng bá, lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.
     Sáu là, công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
     Bảy là, việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 đã được các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động thực hiện hằng năm, chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.
     Tám là, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, bài bản; kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; phát hiện, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình; qua đó, có tác dụng cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác.
     Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 
     Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty tuyển than Hòn Gai
          Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống truyền thanh và trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “An toàn - Phát triển - Hiệu quả, Toàn diện - Toàn bộ - Toàn thể và Năm tiết kiệm” được Tập đoàn giao và đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, hệ thống truyền thanh nội bộ và qua các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh.  Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
     Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.  Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết...  
     Cùng với đó, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD-ĐSXH qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:
     - Than mua mỏ: Tổng số: 11.026 ngàn tấn/KH năm 9.791 ngàn tấn (đạt 113% KH và bằng 124% so với thực hiện năm 2021);
     - Than tiêu thụ thực hiện 10.960 ngàn tấn/KH năm 9.680 ngàn tấn (đạt 113% KH năm và bằng 110% so với thực hiện năm 2021).
     - Công tác sàng tuyển, chế biến than: Sản lượng than sạch sản xuất: 3.550 ngàn tấn/KH năm 3.439 ngàn tấn (bằng 103% KH và bằng 120% so với thực hiện năm 2021).
     - Doanh thu tổng số thực hiện 19.216 tỷ đồng/KH 15.105 tỷ đồng (đạt 127% KH năm và bằng 123% so với thực hiện năm 2021).
     - Thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt kế hoạch Tập đoàn giao, đến năm 2021 đạt 11.212.000  đồng/người/tháng, năm 2022 12.721.000 tăng hơn 1,5 triệu đồng/người/tháng so với năm 2021 bằng 113,5% năm 2021.
Công tác phòng chống dịch covid 19 Công ty luôn chủ động, bám sát tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của TKV để triển khai xây dựng, điều chỉnh các phương án, kịch bản ứng phó nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh" Trong Quý I, Công ty đã kịp thời xây dựng và ban hành các phương án tổ chức sản xuất phù hợp nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất đối với từng giai đoạn cụ thể: (i) bố trí lao động hợp lý, tăng thời gian lao động khi cần thiết, (ii) tổ chức ăn giữa ca linh hoạt cho người lao động, (iii) bố trí khu vực cách ly tập trung tại công ty khi người lao động không có điều kiện cách ly y tế tại nơi cư trú theo quy định; thường xuyên cập nhật và thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo nhanh hàng ngày.
     Công ty luôn chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch và điều trị Covid-19. Đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến cho NLĐ về diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để NLĐ triển khai thực hiện.
Đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 của TKV: Tổng số CBCNV đã được tiêm mũi 4 là 1.273 người, đạt 95% trên tổng số lao động của Công ty.
     Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động của Công ty, qua đó góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Nổi bật để hướng tới chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
     Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động đó là việc lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai đã xác định và chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tiến cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá thiết bị công nghệ từng khâu trong dây chuyền; đồng thời sắp xếp tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lực lượng lao động và tin học hoá trong nghiệp vụ quản lý, quản trị chi phí là khâu đột phá trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức điều hành, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sẵn sàng bứt phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Công ty đã chú trọng thực hiện cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa trong sản xuất kinh doanh, quản lý và quản trị chi phí, tiết giảm chi phí và nhân lực, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn. Mặt khác, đã từng bước chuẩn hóa, đồng bộ các ứng dụng, phần mềm cơ bản để quản lý SXKD của Công ty đồng bộ với TKV, như: Hệ thống quản lý văn bản; hệ thống quản lý kho, thiết bị vật tư; quản lý nhân sự, kế toán; các phần mềm ứng dụng giám sát lưu chuyển than;  lập phần mềm quản lý cơ điện, vận tải, đầu tư xây dựng; sử dụng vật tư; lập dự toán nhân công sửa chữa thiết bị...
     Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao./.

Tác giả: Phạm Tuấn Anh - Chi bộ Phòng ĐTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách Online2
  • Hôm nay791
  • Tháng hiện tại59,476
  • Tổng lượt truy cập1,250,420
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây