Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Chủ nhật - 12/11/2023 22:27
     Trong quá trình cách mạng Việt Nam, từ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng”.
Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các đơn vị đạt giải trong hội thi ATV giỏi năm 2023
     Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho”. Cho thấy công tác dân vận luôn được xem là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     Trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949, Bác Hồ đặt câu hỏi: “Ai phụ trách dân vận” và Người khẳng định: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh…) đều phải phụ trách dân vận”. Tư tưởng này đã được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”: công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (nói về tổ chức), của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (nói về cá nhân); trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm nòng cốt và tham mưu (về cơ chế thực hiện). Cho thấy Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có một ý nghĩa vô cùng to lớn, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
     Thấm nhuần câu nói của Người: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những năm qua, công tác “Dân vận khéo” của Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin đã đạt được những kết quả tích cực, được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và được tiến hành thường xuyên trong mỗi phòng ban, phân xưởng, hướng đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động trong toàn Công ty; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu các đơn vị phòng ban, phân xưởng.
     Căn cứ hướng dẫn số 251-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin đã có Công văn số 1296-CV/ĐU ngày 14/02/2023 về việc đăng ký triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 và Công văn số 417-HD/ĐU ngày 18/6/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đến tất cả các đơn vị trong toàn Công ty. Đảng ủy Công ty đã cụ thể hóa, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc triển khai phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo” đã được gắn kết với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực và điều kiện cụ thể của đơn vị với rất nhiều chủ đề điển hình và đa dạng như:
     - “Khéo” trong các phong trào thi đua sản xuất, văn hóa thể thao lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), 87 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than 12/11 (1936-2023), 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than 15/11 (1968-2023), các ngày lễ kỷ niệm của Công ty, của TKV và đất nước.
     - “Khéo” trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
     - “Khéo” trong chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội.
     - “Khéo” trong xây dựng văn hóa an toàn, an ninh trật tự, văn hóa doanh nghiệp.
     - “Khéo” trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
     - “Khéo” trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
      Căn cứ vào những mô hình điển hình này, các chi bộ trong Công ty đã lựa chọn mô hình phù hợp với các tập thể và cá nhân của đơn vị mình để đăng ký với Đảng bộ Công ty. Kết quả tính đến đầu tháng 9/2023, đã có 36 tập thể và cá nhân đăng ký mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Tuy các mô hình đăng ký khác nhau, nhưng điểm chung của các mô hình được các tập thể, cá nhân trong Công ty đăng ký đều hướng tới các mục tiêu như: Đảm bảo cho người lao động luôn có đủ việc làm, đảm bảo tiền lương theo Nghị quyết Hội nghị người lao động đã đề ra; Thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho người lao động; tạo điều kiện cho cán bộ công nhân được khám sức khỏe định kỳ; khám sức khỏe nghề nặng nhọc độc hại; bố trí công việc phù hợp cho người lao động yếu sức khỏe; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; quan tâm đến các gia đình khó khăn, gia đình chính sách; thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng…
     Các mô hình được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, các giải pháp thực hiện mô hình được hầu hết các đơn vị áp dụng như: Tuyên truyền phổ biến tới cán bộ đảng viên và người lao động nắm được mục đích, ý nghĩa của mô hình, để toàn thể CBCNV trong đơn vị cùng tham gia thực hiện.
     Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng, hướng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị Người lao động hàng năm; ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động, đồng thời chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể trong từng lĩnh vực triển khai, phổ biến nội dung mô hình tới các đảng viên trong chi bộ và cán bộ công nhân trong đơn vị. Thường xuyên đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nhất là tổ chức công đoàn, quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất về những vấn đề liên quan đến công việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư kéo dài, tôn đọng, vượt cấp; chế độ báo cáo mô hình “Dân vận khéo” được thực hiên định kỳ hàng tháng thông qua cấp ủy Chi bộ theo quy định.  
     Bên cạnh đó, các chi bộ còn chủ động sáng tạo gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình “Môi trường làm việc xanh - không khói thuốc”. Vận động thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Công ty.
     Việc thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” tại Công ty những năm qua đã có một sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu ứng tích cực, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Công ty, góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
     Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin luôn được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, do đó đã thu được những kết quả nhất định.
     9 tháng đầu năm 2023 với các chỉ tiêu như: Than sạch sản xuất đạt 3.142 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 8.662 triệu tấn đạt 94,7 % so với kế hoạch, doanh thu tổng số trên 17.363 tỷ đồng đạt 93% so với kế hoạch; tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí và hoàn thành nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.
     Trong những tháng cuối năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt chú trọng vào các nội dung trọng tâm, thực hiện nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, triệt để tiết kiệm nguyên, nhiên liệu gắn với việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị.
     Việc đẩy mạnh công tác dân vận trong thời gian qua đã từng bước nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị đối với công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

     Một số hình ảnh trong lao động sản xuất và chăm lo đời sống cho NLĐ trong Công ty
 
Bà Nguyễn Thị Linh - Phó ban tuyên giáo Đảng ủy TKV và ông Phạm Hồng Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban QLV Nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân
Công nhân vận hành trung tâm tại Phân xưởng sàng tuyển, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin
Công tác khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ tại Trạm y tế Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin
Giao hữu bóng đá CBCNV Công đoàn Khối văn phòng và Công đoàn Khối sản xuất
Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi tặng quà cho CBCNV của PX Vận tải ô tô số 2 nhân dịp tết Nguyên đán
Ban Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng và bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Đinh Minh Huy Phân xưởng LK2

Tác giả: Bùi Hệ Vượng - Chi bộ TCLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách Online6
  • Hôm nay666
  • Tháng hiện tại59,351
  • Tổng lượt truy cập1,250,295
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây