Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống cho ĐVTN trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư - 08/11/2023 10:29
Kế thừa những di sản quý báu của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển luận điểm mácxít về vai trò của thanh niên trong xã hội, về nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ của Đảng thông qua tổ chức Đoàn thanh niên trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam
      Kỳ I: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên
     Kế thừa những di sản quý báu của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển luận điểm mácxít về vai trò của thanh niên trong xã hội, về nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ của Đảng thông qua tổ chức Đoàn thanh niên trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Theo Người, giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ với các cuộc đấu tranh xã hội, giáo dục thanh niên là nhiệm vụ của gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên và các đoàn thể cách mạng khác nhằm biến nguồn lực dồi dào của tuổi trẻ ở dạng tiềm năng trở thành hiện thực. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có ý chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và cần thiết”.
     Về nội dung giáo dục thanh niên, Hồ Chí Minh chủ trương giáo dục toàn diện: “Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt: Đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Người nhắc nhở phải coi trọng việc giáo dục truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ: “Chúng ta cần ghi chép và thường nhắc nhở lại những sự tích ấy, để giáo dục nhân dân ta chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ xây dựng lại nước nhà. Để giáo dục thanh niên ta rèn luyện một ý chí kiên quyết, quật cường, một tâm lý quả cảm xung phong, tin tưởng vào tương lai của Tổ quốc, vào lực lượng của nhân dân, hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của dân tộc”.
     Sau 35 năm đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, đường lối về công tác thanh niên được Đảng ban hành, Nhà nước cụ thể hóa thành chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, qua đó đã tạo được những điều kiện tốt nhất để thế hệ tương lai của đất nước phấn đấu vươn lên.
     Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp; giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
     Văn kiện Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng và hoàn thiện giá trị con người Việt Nam… Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”. Văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội... trong giáo dục thế hệ trẻ”.
     Đặc biệt, nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI (NQ số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước khẳng định nhiệm vụ hiện nay là: “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách”.
     Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tầm quan trọng của công tác giáo dục và xây dựng đạo đức, lối sống cho thanh niên tiếp tục được Văn kiện Đại hội XII của Đảng đề cập: “Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.
     Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.
     Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đoàn, là một mặt công tác trọng yếu của công tác xây dựng đoàn vững mạnh. Trong thời đại mới, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN có vai trò quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên; củng cố nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, giúp thanh niên có nhận thức và hành động đúng đắn, để tổ chức Đoàn thật sự là môi trường sinh hoạt tin cậy cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển đơn vị. Nếu công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
     Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của Đoàn thành hiện thực, thành phong trào hoạt động cách mạng của ĐVTN. Để thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì việc quan trọng hàng đầu là Đoàn TN phải tiến hành công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Tức là phải tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Đoàn tới cán bộ ĐVTN. Phải cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách thành các nghị quyết chuyên đề, thành những chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để thực hiện. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch; theo Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” mà Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành; các phương pháp tuyên truyền nhằm ngăn chặn những thông tin xấu, cung cấp cho ĐVTN những thông tin chính thống về những vấn đề nhạy cảm đang diễn ra tại địa phương, doanh nghiệp.
     Kỳ II: Thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Tuyển than Hòn Gai
     Khái quát về tình hình đoàn viên thanh niên ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin hiện nay


 

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, hiện nay số lượng ĐVTN trong toàn Đoàn có 229 đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt tại 10 Chi đoàn, trong đó số lượng đoàn viên là đảng viên: 78 đồng chí; đoàn viên có trình độ chuyên môn: thạc sỹ 04 đồng chí; đại học 74 đồng chí; cao đẳng 60 đồng chí; trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ, bằng nghề 161 đồng chí; tổng số đoàn viên nguồn kết nạp Đảng năm 2023 là 22 đồng chí.
     Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tập đoàn TKV, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công ty. Qua đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của ngành Than nói chung, Công ty nói riêng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXX, đồng thời quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, phong trào, cuộc vận động của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Đoàn Than, Đoàn TKV, tích cực tham gia trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Tập đoàn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh. Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn là mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên không ngừng được xây dựng, củng cố, mở rộng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Những năm qua, Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã có nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành, trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, hoạt động văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
     Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận ĐVTN có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, dao động về lập trường tư tưởng, biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức, đề cao lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, đua đòi, xa hoa lãng phí, ít quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh, thiếu quan tâm đến tình hình địa phương, đất nước. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, ngại tham gia các hoạt động Đoàn, các phong trào và hoạt động tập thể do công ty, tập đoàn Than tổ chức; lười học tập, lao động. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của ĐVTN tuy được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự phát triển và yêu cầu của xã hội. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên băn khoăn nhiều với hiện tượng sa sút về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, thanh niên, văn hoá, đạo đức trong xã hội có biểu hiện xuống cấp. Lo lắng trước xu thế chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần, xem nhẹ đạo lý truyền thống dân tộc.

     Thực trạng công tác giáo dục đạo đức lối sống của đoàn viên thanh niên ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Tuyển than Hòn Gai trong những năm qua
     Về công tác tuyên truyền, giáo dục: Đoàn viên thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai được lao động và sinh hoạt trong môi trường ổn định, có đời sống vật chất và tinh thần phong phú, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị. Đại bộ phận đoàn viên thanh niên công ty cần cù, chịu khó, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; có ý thức chấp hành các quy định của Công ty. Do hoạt động lao động tập trung nên ĐVTN công ty dễ tập hợp và nắm bắt kịp thời các thông báo, văn bản của công ty, chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
     Về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng: Để mãi khơi dậy ngọn lửa phấn đấu vì lý tưởng của Đảng trong ĐVTN của Công ty, BCH Đoàn Thanh niên công ty Tuyển than Hòn Gai luôn tích cực đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong ĐVTN, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Trong các năm qua, Đoàn TN Công ty đã tích cực triển khai trong toàn Đoàn cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
     Đoàn TN đã phát hiện được những đoàn viên ưu tú tích cực tham gia hoạt động trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, kịp thời bồi dưỡng nhận thức cho ĐVTN thông qua “Tổ tu dưỡng phát triển Đảng”. Sau quá trình tu dưỡng, phấn đấu và thường xuyên được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, phong cách, tác phong làm việc của ĐVTN đã được nâng cao, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Năm Số lượng ĐVTN Số lượng ĐVTN là Đảng viên Số lượng ĐVTN được kết nạp Đảng Ghi chú
2017 719 110 14  
2018 626 125 19  
2019 505 131 21  
2020 476 143 28  
2021 403 102 10  
2022 368 91 8  

     Cuộc vận động đã thấm sâu vào ý thức của ĐVTN Công ty, làm chuyển biến đạo đức, lối sống cho ĐVTN và làm giác ngộ trong ĐVTN về Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng, hình thành động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN. Trong khi số lượng ĐVTN Công ty giảm dần qua các năm do Công ty triển khai thực hiện chương trình tái cấu lao động, thay đổi mô hình tổ chức sản xuất, không tuyển mới lao động nhưng % số lượng ĐVTN được kết nạp Đảng qua các năm tăng đều. Điều đó khẳng định sự phấn đấu không ngừng vì lý tưởng cách mạng của một bộ phận không nhỏ thanh niên trong ĐVTN Công ty thể hiện trong biểu đồ như sau: Biểu đồ Đoàn viên thanh niên là Đảng viên

     Thực tiễn công tác xây dựng Đảng đã chứng minh, mối quan hệ giữa Đảng và Đoàn là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, có tác động qua lại. Đảng có vững mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng thì Đoàn mới có điều kiện phát triển và ngược lại, tổ chức Đoàn vững mạnh sẽ đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Vì vậy, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN ngay từ trong tổ chức Đoàn nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN Công ty về vai trò trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, dẫn đến số lượng ĐVTN là Đảng viên tăng dần qua các năm. Nhiều cán bộ Đoàn trưởng thành nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đảng ủy Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ, giữ cương vị quan trọng trong tổ chức đảng, chính quyền của Công ty, cụ thể: ĐVTN là cán bộ chuyên môn của Công ty là 03 đồng chí (01 đồng chí là Trưởng phòng Kế hoạch; 02 đồng chí là Phó phòng: CVA, TCLĐ). Đây là nguồn lực to lớn, hùng hậu, có chất lượng vừa làm cho tổ chức Đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển.
     Về công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trước các vấn đề trong xã hội: Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty luôn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đó là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, là chiến lược lâu dài. Phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành công việc tự giác, thường xuyên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh niên. Tổ chức Đoàn trong Công ty hàng năm đều có kế hoạch cụ thể, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chuyên đề, đồng thời thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
     Bên cạnh những hình ảnh đẹp của ĐVTN Công ty, dưới tác động của những mặt trái kinh tế thị trường và toàn cầu về văn hóa ngày càng sâu rộng cũng đã xuất hiện một bộ phận ĐVTN Công ty có lối sống lệch lạc, thực dụng, đua đòi, lãng phí, đề cao hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu ý thức rèn luyện. Trong thanh niên còn tình trạng xuống cấp đạo đức về lĩnh vực tình yêu và hôn nhân gia đình. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng ĐVTN sử dụng ngôn ngữ kém văn minh trong giao tiếp (nói tục, chửi bậy…), ứng xử thiếu văn hóa trong cuộc sống (tham gia giao thông, trên mạng xã hội…), vi phạm nội quy lao động về giờ làm việc, còn hiện tượng đi muộn về sớm, bỏ vị trí làm việc...
     Kỳ III: Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên tại Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin
     Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên: là công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đảng và với chức năng là trường học xã hội của thanh niên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và sâu sát của Đảng ủy Công ty, của Đoàn cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong công ty. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và chương trình công tác hàng năm của BCH Đoàn Thanh niên TKV để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN đã có những đổi mới rõ rệt, được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả, thiết thực phù hợp với ĐVTN và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, đã phát huy các điều kiện nguồn lực, vai trò đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác giáo dục và đã đạt được những kết quả quan trọng.
     Về công tác giáo dục đạo đức cho đoàn viên thanh niên: BCH Đoàn Thanh niên Công ty tập trung vào việc định hướng những chuẩn mực đạo đức cho thanh niên gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã triển khai thực hiện theo cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện theo cuộc vận động “Thanh niên học tập, làm theo lời Bác, sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”… đã phát hiện ra càng nhiều những tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc. Tham gia các mô hình giáo dục hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động được cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh tổ chức như: hội thi Bí thư chi đoàn giỏi, hội thi Thợ mỏ giữ lửa gia đình, hội thi Kể chuyện về Bác Hồ,… Đến nay, 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, lối sống của thanh niên trong lao động, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó đã có hàng trăm công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác được các chi Đoàn đăng ký tham gia đảm nhận đạt hiệu quả thiết thực được các cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên đánh giá cao. Công tác tuyên dương, khen thưởng được duy trì thường xuyên, hàng năm đã có trên 15 cá nhân và 5 tập thể được tuyên dương, khen thưởng.
     Đoàn Thanh niên Công ty đề cao giáo dục đạo đức, lối sống thông qua phong trào và hành động thực tiễn của ĐVTN, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên trong môi trường do Đoàn tạo ra. Giáo dục thông qua các gương “người tốt, việc tốt”, đình kỳ hàng năm tham gia diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, xây dựng nếp sống văn hóa mới nơi làm việc với phương châm “Mình vì mọi người”, “An toàn là bạn - Tai nạn là thù”; định hướng, hướng dẫn ĐVTN trước những loại hình tệ nạn mới, sử dụng thông tin internet lành mạnh, có văn hóa, ý thức đạo đức… qua đó đã góp phần định hướng lối sống tích cực cho ĐVTN. Ngoài ra, ĐTN Công ty thường xuyên phát động cán bộ, ĐVTN tham gia hưởng ứng các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến do Đoàn Khối DNTW, TW Đoàn tổ chức nhằm tuyên truyền ĐVTN và người lao động trong cơ quan nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của bản thân với xã hội.
     Về công tác giáo dục lối sống cho đoàn viên thanh niên: BCH Đoàn Thanh niên chú trọng định hướng hình thành trong thế hệ trẻ lối sống vì tập thể. Tổ chức Đoàn đã cùng chuyên môn và các đoàn thể chính trị tích cực vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nơi làm việc, thực hiện nếp sống văn minh xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên đã chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức của những thanh niên chưa lập gia đình có ý thức vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống có văn hóa, nghĩa tình, yêu thương con người, biết tiết kiệm, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho lợi ích của tập thể… Ngoài ra, trong các đợt sinh hoạt chuyên đề đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức mới về Luật thanh niên, Luật lao động...
     Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN cũng được chú trọng: Giáo dục cho ĐVTN về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua đó từng bước nâng cao nhận thức của thanh niên về tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là vị trí và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tập trung tuyên truyền, quán triệt tới ĐVTN về thực hiện Nghị quyết, kế hoạch... của Đảng ủy, của Đoàn cấp trên, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng, Đoàn và các đoàn thể chính trị xã hội; các thành tựu kinh tế xã hội đạt được trong sự nghiệp đổi mới. Trên cơ sở đó hình thành niềm tin, lý tưởng của thanh niên vào đường lối đổi mới mà Đảng, nhân dân đã lựa chọn. Giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho ĐVTN, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho ĐVTN nhận rõ được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong lịch sử dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước. Giáo dục cho ĐVTN tinh thần yêu lao động, phát huy truyền thống hiếu học, chuyên cần và sáng tạo thông qua đó hình thành ý thức tự giác của thanh niên trong lao động, học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
     Về phương thức giáo dục: ĐTN công ty đã có nhiều đổi mới về phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, làm cho hoạt động giáo dục phù hợp, hiệu quả hơn. Thời gian qua, ĐTN công ty đã tích cực thực hiện phương châm giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng và các hoạt động thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông qua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục lý luận chính trị; thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như: Portal, zalo, facebook, instagram… để thông tin, tuyên truyền về những giá trị tốt đẹp, phê phán cái xấu. Đoàn thanh niên đã nắm bắt nhanh các sự kiện chính trị xã hội của đất nước, của Đoàn cấp trên để phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các đợt sinh hoạt chính trị; chú trọng triển khai các sự kiện tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự tham gia không chỉ trong đoàn viên, thanh niên mà còn được hưởng ứng của đông đảo người lao động.
     Phát huy các điều kiện, nguồn lực cho công tác giáo dục: Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đoàn cấp trên, của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm tạo điều kiện, tạo cơ chế, đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực và tạo môi trường cho công tác giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN nói riêng. Do đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN của Đoàn có điều kiện thuận lợi hơn so với trước. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực phát động phong trào thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động chung của Đoàn, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ đoàn, ĐVTN trong toàn Đoàn.
     Phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong công tác giáo dục thanh niên: Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn. Thông qua đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt, những người trực tiếp làm báo cáo viên, các nội dung tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được chuyển tải trực tiếp đến thanh niên. Mặt khác, cán bộ đoàn các cấp cũng đóng vai trò hạt nhân trong tham mưu xây dựng, sáng tạo, đổi mới các mô hình, hoạt động giáo dục của Đoàn đối với ĐVTN. Phát huy vai trò người cán bộ đoàn trong giáo dục ĐVTN thời gian qua, đội ngũ cán bộ đoàn luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; ý thức cao trách nhiệm của mình để không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để kịp thời nắm bắt, định hướng tuyên truyền, giáo dục ĐVTN
     Kỳ IV: Quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên hiện nay
     Quan điểm: Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt, cùng với trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội.
     Nội dung giáo dục dựa trên cơ sở nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; trọng tâm là giáo dục những giá trị truyền thống đạo đức, văn hóa, lịch sử của dân tộc; những chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý thức chấp hành pháp luật; bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
     Phương thức giáo dục phải hấp dẫn, dễ tiếp thu, gần gũi với giới trẻ; coi trọng giáo dục thanh niên thông qua hoạt động thực tiễn trong các phong trào thi đua yêu nước và thông qua điển hình, mẫu hình, người tốt, việc tốt; đề cao tính chủ động, “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của thanh niên đi đôi với sự định hướng của tổ chức Đoàn; gắn giáo dục đạo đức, lối sống với bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.
     Mục tiêu: Tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống trong thanh niên; khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh niên.
     Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong thanh niên niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và CNXH; khuyến khích và tạo môi trường để thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng, góp phần xây dựng lớp thanh niên ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Tuyển than Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn” đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
     Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin hiện nay
     1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên ở Công ty Tuyển than Hòn Gai hiện nay
     Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN vì trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay đã đặt ra cho thanh niên nhiều yêu cầu trong quá trình lao động bởi bên cạnh những ưu thế về con người cần cù, thông minh, sáng tạo,… vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, tác phong công nghiệp,… sa sút về đạo đức, lối sống đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội, các tệ nạn xã hội xuất hiện ngày cành nhiều và ảnh hưởng không nhỏ tới một bộ phận thanh niên. Trước thực trạng đó, một bộ phận thanh niên và cán bộ Đoàn chưa thật sự nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách của con người. Song, trong thời gian dài, công tác giáo dục đạo đức, lối sống không được nhận thức và quan tâm, chú trọng đúng mức, chưa theo kịp dòng chuyển động mạnh mẽ là nền kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Nó đã lôi cuốn sự quan tâm của con người nói chung và ngay cả việc chăm lo cho con cái, thanh thiếu niên và thế hệ trẻ đang lớn lên hướng vào các nhân tố kinh tế, khoa học kỹ thuật, tri thức, du nhập các nền văn hóa trên thế giới. Trong giáo dục đào tạo và định hướng giá trị cho thanh niên chỉ coi trọng học vấn, bằng cấp, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý kinh doanh mà xem nhẹ hoặc bỏ qua việc giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức. Đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự lơi lỏng, thờ ơ, thiếu sự quan tâm và đầu tư đúng mức đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Các cấp lãnh đạo, quản lý dành sự quan tâm đến phát triển kinh tế, kế hoạch đầu tư... mà coi việc giáo dục đạo đức, lối sống là công việc riêng của gia đình, nhà trường và đoàn thanh niên.
     Chính vì thế việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước cho mọi lực lượng giáo dục, mọi tổ chức giáo dục, từ cấp lãnh đạo, quản lý, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và mỗi gia đình là hết sức cần thiết nhằm giúp thanh niên thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò đạo đức, lối sống, nhân cách của con người để qua đó thanh niên hoàn thiện bản thân, điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và giúp cho thanh niên hoàn thiện nhân cách. Đồng thời góp phần giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên, các cấp bộ Đoàn nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên để từ đó có những phương thức giáo dục cho phù hợp.
     Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống phải luôn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của từng cán bộ, từng đoàn viên, thanh niên đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Nhận thức luôn đi đôi với hành động cụ thể, thiết thực, nhận thức càng sâu sắc, hành động càng phải tự giác và đạt hiệu quả cao.
     Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh niên.
     Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và đoàn thể cần định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ. Cấp ủy Đảng, đoàn thể, Đoàn cấp trên liên quan phải xây dựng, thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.
     2. Tăng cường tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, đoàn thể, Đoàn cấp trên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN
     Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức Hội của thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống nó bao hàm nhiều nội dung lớn, có tác dụng sâu sắc là hành động và việc làm. Giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế không đơn giản như vấn đề đọc sách và ghi nhớ mà cần có thời gian đủ để người được giáo dục hiểu một cách sâu sắc. Do đó, hơn lúc nào hết giáo dục đạo đức trong cuộc sống hay giáo đục đức nghề nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, mọi lúc mọi nơi và nhiều đối tượng tác động.
     Tham mưu cho cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện quy chế cán bộ Đoàn, trong việc lựa chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn từ Đoàn cấp trên đến Đoàn cơ sở theo tiêu chuẩn quy định. Phần lớn đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách từ Đoàn cấp trên đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, trình độ học vấn và trình độ chính trị cao hơn trước, có tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, nhiệt huyết, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Hàng năm, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy sơ kết chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Tham mưu tổ chức tuyên dương khen thưởng các gương thanh niên lao động tiên tiến điển hình trong sản xuất kinh doanh, gương tài năng trẻ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật… Đoàn TN thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy Công ty gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, kịp thời giải đáp những vụ việc phát sinh trong lao động sản xuất, sinh hoạt tập thể, các vấn đề thanh niên quan tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên; phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các chi bộ Đảng, đoàn thể tham gia công tác giáo dục đoàn viên thanh niên.
     Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên TKV tăng cường công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình sản xuất kinh doanh của ngành Than, tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.
     Phối hợp cùng Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển ĐVTN Công ty, tổ chức bồi dưỡng triển khai có hiệu quả việc nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho thanh niên nhằm xây dựng thế hệ thanh niên của đơn vị phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế chính trị xã hội của đơn vị.
     3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN
     Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục lý luận chính trị trong thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng, là một trong những chức năng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh niên Việt Nam nói chung, Thanh niên Quảng Ninh nói riêng, những năm qua, Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong đơn vị đã quan tâm đẩy mạnh và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động trong thanh niên. Nhiều nghị quyết, chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN từ Trung ương đến tận cơ sở ngày càng đầy đủ và cụ thể hơn. Tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên giáo được xây dựng, quan tâm bồi dưỡng về các mặt chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, trong thời gian qua, chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục được nâng lên rõ rệt, đã có bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của ĐVTN. Đại đa số ĐVTN giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước.
     Do công tác tuyên truyền, giáo dục còn những hạn chế như vậy đòi hỏi các cấp bộ đoàn cần phải đổi mới về nội dung và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cụ thể như sau:
     Một là, cần gắn công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống với giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng, tình trạng, rèn luyện đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên. Phải hướng mục tiêu của công tác tuyên truyền giáo dục nhằm tạo ra những chuyển biến về mặt tư tưởng để thanh niên nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp phát triển của Công ty, Tập đoàn Than và tỉnh Quảng Ninh.
     Hai là, việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, từng loại đối tượng. Đặc biệt công ty Tuyển than Hòn Gai với đặc thù là đơn vị sàng tuyển chế biến, phân loại than; đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên đều làm việc theo dây chuyền sản xuất 03 ca luân phiên, dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo song cũng cần đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Làm cho họ hiểu rõ về vị trí, vai trò của bản thân, những quyền lợi mà họ được hưởng, nghĩa vụ mà họ phải đóng góp, phải thực hiện cho xã hội, cho công ty từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
     Ba là, cần đặc biệt quan tâm về việc soạn thảo, ban hành thông tin tài liệu đến ĐVTN với nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung công tác tuyên truyền phải bám sát thực tiễn đời sống thanh niên, chú trọng tập trung những vấn đề thiết yếu mà xã hội nói chung, thanh niên nói riêng đang quan tâm, theo dõi.
     Bốn là, việc tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử của công ty, tập đoàn, mạng xã hội… không chỉ là kênh thông tin, truyền thông quan trọng cung cấp thông tin, kiến thức, mà còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kỹ năng làm việc và kinh nghiệm phong phú nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết cho thanh niên. Đồng thời cũng rèn luyện cho ĐVTN bản lĩnh chính trị vững vàng, phản bác các quan điểm sai trái trong việc tiếp nhận và xử lý các thông tin.
     Năm là, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất l­ượng hoạt động các báo cáo viên của Đoàn. Quan tâm, phát hiện, đào tạo, bỗi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền vận động. Đây phải là những hạt nhân có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, phải thực sự là những người có năng lực, hiểu biết về kiến thức pháp luật, có phương pháp tuyên truyền sinh động; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết, uốn nắn các biểu hiện sai lệch về tư tưởng đạo đức và lối sống của đoàn viên, thanh niên.
     4. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ công tác giáo dục đạo đức, lối sống với các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, Tập đoàn

     Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên. Cụ thể:
     Thứ nhất, xung kích tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của thanh niên và tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động, mô hình thanh niên tham gia lao động quản lý góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Công ty và Tập đoàn. Triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên phong trào “Sáng tạo trẻ”, phát huy kiến thức, tay nghề và năng lực của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế.
     Thứ hai, phát triển sâu rộng, có định hướng, kết nối các mô hình, tổ đội, hình thức hoạt động phong trào “Thanh niên tình nguyện”; đa dạng về nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với đối tượng ĐVTN, góp phần tập hợp giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc tại đơn vị.
     Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện theo chiến dịch, theo chuyên đề… với nội dung trọng tâm là góp phần đảm bảo an sinh xã hội như: Tiếp tục triển khai sâu rộng trong ĐVTN phong trào“Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào thanh niên tình nguyện: “Ủng hộ đồng bào miền chung ruột thịt”, “Chương trình Mùa Xuân Biên Giới”, “Áo ấm mùa đông”, “Hiến máu tình nguyện”… phong trào xanh hóa môi trường phân xưởng “Ngày thứ 7 tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”. Phát huy đẩy mạnh hoạt động của các tổ đội thanh niên xung kích, phòng chống mưa bão, duy trì thực hiện đảm bảo mục tiêu các mô hình thanh niên tham gia quản lý đã đăng ký. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ ĐVTN về vai trò tầm quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; động viên tinh thần học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, phát huy những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
     Thứ ba, tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng, phát huy vai trò của Đoàn TN trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm của công ty, tập Đoàn; thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, tăng cường giao lưu kết nghĩa giữa Đoàn với lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đoàn TN tiếp tục tham gia đẩy mạnh phong trào bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực sản xuất, thành lập và duy trì hoạt động các tổ, đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn khu vực sản xuất của phòng bảo vệ không để xảy ra tình trạng thất thoát than cũng như tài sản của đơn vị.
     Thứ tư, Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong các lĩnh vực, đối tượng thanh niên. Kiên trì phương châm “ở đâu có ĐVTN và hoạt động Đoàn ở đó có hoạt động sáng tạo. Đoàn viên thanh niên trong các phân xưởng thuộc dây chuyền sản xuất chính của công ty đi đầu trong việc đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng tiêu thụ than qua đó nhằm giảm chi phí sản xuất góp phần cùng công ty hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh đã giao.
     Thứ năm, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường giáo dục thanh niên về nhận thức dẫn đến chuyển đổi hành vi trong các hoạt động bảo vệ môi trường; tham gia cùng tổ chức Công đoàn giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của chính ĐVTN, trước hết là sự suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường theo các chương trình, nghị quyết mà công ty và Tập đoàn đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án tuyên truyền và xây dựng các mô hình giáo dục kỹ năng cho ĐVTN và người lao động ứng phó trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu, môi trường.
     5. Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên
     Để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN công ty, hàng tháng Đoàn thanh niên đều tổ chức họp với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tại các chi đoàn; ngoài ra còn được tập hợp từ nhiều kênh thông tin khác nhau như: Portal, mạng xã hội zalo, facebook, tin bài... Do vậy, thông tin dư luận xã hội được phản ánh kịp thời, phong phú và chất lượng thông tin ngày càng sâu sắc hơn. Các thông tin phản ánh đã tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự, được đông đảo cán bộ đoàn, đảng viên trẻ và thanh niên quan tâm như: việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết hội nghị TW 4, 5, 6, 7, 8 khoá XII của Đảng; Học tập chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất; thực hiện chính sách xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên; tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên… Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

     Một là, cần quán triệt thống nhất nhận thức của các cấp bộ Đoàn nhất là ở chi đoàn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN. Tổ chức Đoàn ở đơn vị phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dư luận xã hội, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của từng đối tượng thanh niên để có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, nơi nào quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi đó công tác dư luận xã hội, công tác tư tưởng đạt hiệu quả cao và ngược lại.
     Hai là, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo của Đoàn các cấp và sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan trong công tác dư luận xã hội. Đoàn thanh niên công ty cần tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp uỷ Đảng, Công đoàn đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội; là đầu mối giúp cấp uỷ cùng cấp quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong ĐVTN, đảm bảo đội ngũ này hoạt động có nề nếp, đạt hiệu quả thực chất.
     Ba là, tăng cường, củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong ĐVTN; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đề xuất xử lý và định hướng dư luận xã hội; chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác dư luận xã hội ổn định, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt là quan tâm tới chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ này.
    Bốn là, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ đoàn, đảng viên trẻ và ĐVTN. Thông qua việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị sinh hoạt chuyên đề và thông qua các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi đoàn và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý để thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn đang được dư luận quan tâm nhằm giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên đơn vị chủ động trong tham mưu định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức.
     Năm là, coi trọng công tác đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể với ĐVTN nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của TN trong đơn vị; qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, công việc hàng ngày, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng rất khó giải quyết, gây mất an toàn trong lao động sản xuất.
     Sáu là, chủ động tổ chức điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về chủ trương, chính sách lớn của công ty, Tập đoàn; qua điều tra dư luận xã hội đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn thể định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đoàn trong đơn vị, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Công ty, Tập đoàn.
     6. Củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Đoàn, tăng cường đầu tư cơ sở vất chất cho hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống

     Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai hầu hết cán bộ Đoàn từ Công ty đến cấp chi đoàn đã được trẻ hóa, trình độ chuyện môn, kỹ năng nghiệp vụ không ngừng được nâng lên, từng bước hình thành một lớp cán bộ trẻ, năng động nhiệt tình, bước đầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đoàn và là nguồn bổ sung quan trọng cho Đảng, chính quyền, các đoàn thể. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, luôn gắn liền với công tác quy hoạch. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên thay đổi, biến động bởi do đặc thù tổ chức Đoàn cần phải là cán bộ trẻ, phải nằm trong độ tuổi qui định (tuổi đời khi bắt đầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty không quá 32 tuổi). Bộ máy tổ chức Đoàn TN Công ty hiện nay nhân sự ít, Đoàn TN Công ty chỉ có 01 Bí thư chuyên trách và 01 phó bí thư kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn; tổ chức Đoàn không có những nhân tố mới do mô hình sản xuất của công ty nên hàng năm số lượng tuyển mới công nhân lao động là rất ít.
     Việc đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho người lao động nói chung và ĐVTN nói riêng trong thời gian qua luôn được công ty và Tập đoàn TKV quan tâm đầu tư. Tuy nhiện, Công ty hiện chưa có nhà văn hóa thể thao đa năng, chưa tạo được sân chơi giao lưu lành mạnh cho ĐVTN sau mỗi giờ tan ca lao động vất vả. Do đó, cần được đầu tư xây dựng các công trình, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác VHVN – TDTT nhằm giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên của công ty.
     Xuất phát từ vai trò quan trọng của thanh niên, qua các thời kỳ cách mạng thanh niên luôn là đối tượng thu hút sự quan tâm của toàn thể cộng đồng xã hội, bởi thế hệ trẻ hôm nay là tương lai của dân tộc. Sự phát triển kinh tế xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế trong những năm qua đã và đang tác động, chi phối không nhỏ đến đạo đức, lối sống của thanh niên. Thanh niên ngày nay đã nhanh chóng bắt nhịp với đời sống hiện đại, trưởng thành nhanh hơn, song cũng phải đương đầu với những phức tạp của cuộc sống, mặt trái của cơ chế thị trường. Để có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh việc thường xuyên tạo mọi điều kiện cơ hội tốt nhất cho thanh niên, cần phải quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục nói chung trong đó đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đó là yêu cầu khách quan và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, đại bộ phận ĐVTN Công ty Tuyển than Hòn Gai tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, sống có ước mơ, có hoài bão, chấp nhận, tình nguyện vì cộng đồng. Số đông ĐVTN đã biết gắn tiền đồ bản thân với tiền đồ dân tộc, thi đua rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Khắc phục mọi trở ngại, thiếu thốn ĐVTN ra sức học tập, lao động, không ngừng trau dồi đạo đức tác phong, giữ gìn nhân cách. Thực hiện lối sống đẹp, đông đảo ĐVTN hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì Tổ quốc vì cộng đồng. Các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong học tập và rèn luyện xuất hiện ngày càng nhiều. Đổi mới công tác giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN nhằm đào tạo ra một đội ngũ ĐVTN có đủ phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã trở thành một nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay./.

Tác giả: Nguyễn Thành Nam - Đoàn TN Công ty

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách Online9
  • Hôm nay1,292
  • Tháng hiện tại79,682
  • Tổng lượt truy cập1,159,048
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây