Kết quả bước đầu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chủ nhật - 12/11/2023 21:52
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động.
     Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản. Để tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai - vinacomin đã triển khai nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Người đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong sự nghiệp cách mạng và chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
     Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Người cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cán bộ là những người đem đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ giải thích cho nhân dân hiểu rõ và thi hành, đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn Nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” chính là quan điểm về con người với tính cách vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.
     Tiêu chuẩn đầu tiên của người cán bộ là đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời, đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỉ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng thì phải đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích cá nhân mình. Phải hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, luôn gương mẫu trong mọi công việc, ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin. Người khẳng định làm cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Người cán bộ có đạo đức cách mạng thì nghĩ, nói và làm phải thống nhất. Nhân dân thường đánh giá cán bộ thông qua những lời nói và việc làm cụ thể hàng ngày. “Nói một đằng, làm một nẻo” là điều tối kỵ đối với người cán bộ. “Một sự bất tín, vạn sự bất tin”, người cán bộ một khi đã không được dân tin, dân phục, dân yêu thì chỉ là người “vô tích sự, không làm nên trò trống gì”. Do vậy, “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
     Theo Người, người cán bộ có đạo đức nhưng lại phải có tài. Cán bộ chỉ có đức mà thiếu tài thì cũng chẳng khác nào “những ông bụt ngồi ở trong chùa”. Có tài, theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm cả năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn. Muốn có được những năng lực đó, người cán bộ phải chịu khó học tập, rèn luyện, trước hết là học tập lý luận Mác - Lênin, sau đó phải chịu khó lăn lộn trong thực tiễn. Bởi vì theo Người, lý luận luôn được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động.
     Có đức, có tài vẫn chưa đủ. Người cán bộ còn phải có phong cách công tác khoa học. Theo Người, muốn có phong cách công tác khoa học phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái; chống bệnh ham chuộng hình thức, chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai; chống cách làm việc theo lối bàn giấy, ngồi một nơi “chỉ tay năm ngón”, không chịu đi thực tế địa phương để nắm bắt tình hình, không lấy kết quả chăm lo đời sống Nhân dân làm thước đo.
     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phải: Hiểu rõ và đánh giá đúng cán bộ. Hiểu rõ và đánh giá đúng cán bộ mới bố trí và sử dụng đúng cán bộ, mới phát hiện đúng ai là cán bộ tốt, ai là cán bộ xấu, ai là người có tài, ai là kẻ bất tài; mới kích thích mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong con người cán bộ… Muốn đánh giá đúng cán bộ phải căn cứ vào những chuẩn mực nhất định, những chuẩn mực đó có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng. Như trong cách mạng dân tộc dân chủ, nhiệm vụ hàng đầu của người cán bộ là nêu gương trong cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết, phấn đấu hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ hàng đầu của người cán bộ là cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; ngày nay, cán bộ phải là người đi tiên phong trong công cuộc đổi mới, có thái độ đúng đắn đối với công cuộc đổi mới, có kiến thức và năng lực thực hiện đường lối đổi mới.
     Dùng cán bộ phải đặt người đúng việc, vì việc mà đặt người, chức không phải vì người mà đặt việc. Người thường căn dặn: “Chúng ta phải nhớ rằng, người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dỡ. Ta phải dùng chỗ hay của họ và giúp họ chữa chỗ dỡ. Dùng người cũng như dùng gỗ, người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Khéo dùng cán bộ còn thể hiện ở chỗ biết kết hợp các thế hệ cán bộ một cách đúng đắn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Trong đội ngũ cán bộ của Đảng có cán bộ già, cán bộ trẻ. Cán bộ già là vốn quý của Đảng, họ có kinh nghiệm về mặt lãnh đạo, được rèn luyện, thử thách nhiều trong thực tế đấu tranh. Nhưng cũng có một số cán bộ già đến một thời kỳ nào đấy là dừng lại, không tiến lên được, hay bám lấy cái cũ, không nhạy cảm với cái mới. Còn cán bộ trẻ tuy chưa có được ưu điểm như cán bộ già nhưng họ lại hăng hái, nhạy cảm với cái mới, chịu khó học tập cho nên tiến bộ rất nhanh”. Vì vậy, “Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ, đảng viên trẻ nói gì cũng gạt đi, cho là “trứng khôn hơn vịt”, “măng mọc quá tre”. Thời đại của ta hiện nay rất oanh liệt. Xã hội, thế giới phát triển rất nhanh. Thế mà các đồng chí lại coi thường cán bộ trẻ là không đúng. Còn cán bộ trẻ không được kêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các đồng chí già có kinh nghiệm”. Muốn dùng cán bộ cho đúng còn phải hết sức khách quan, công tâm và phải chống tư tưởng “địa phương chủ nghĩa”, “óc bè phái”, “óc hẹp hòi”, “ai hẩu với mình dù có tài cũng dìm họ xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe”,… Có gan cất nhắc cán bộ. Có gan tức là phải mạnh dạn. Sỡ dĩ Người nói như thế vì chúng ta quá rụt rè, quá khắt khe trong việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Có gan không có nghĩa là làm vội, làm ẩu, làm liều. Người thường nói: “Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét công tác của họ mà còn phải xem xét sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta thế nào mà còn phải xem xét họ đối với người khác như thế nào. Ta nhận họ tốt, còn phải xét số đông đồng chí có nhận họ tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ, mà cũng phải biết khuyết điểm của họ, không nên chỉ xem xét công việc của họ trong một lúc mà phải xem xét cả công việc của họ từ trước đến nay”. Đối với cán bộ, chẳng những phải xem xét rõ ràng trước khi đề bạt, bổ nhiệm mà sau khi đề bạt, bổ nhiệm còn phải tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ họ để họ có thể hoàn thành tố nhiệm vụ được giao. “Có lên, có xuống, có vào, có ra” trong việc cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ nói chung là đúng. Song, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là điều “vạn bất đắc dĩ”. Người nói: “Cất nhắc cán bộ, không nên làm như giã gạo. Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ có sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời”.
     Học tập và làm theo Bác, trong năm qua, Đảng bộ Công ty tuyển than Hòn Gai đã đạt được những kết quả:
     Ngày 15-5-2016, Bộ chính trị (khóa XII) ban hành chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Công ty tuyển than Hòn Gai đã kịp thời triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Ngày 06-08-2022, Đảng uỷ công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ qua phần mềm MSTeam kết nối với điểm cầu Trung tâm tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV với 510 cán bộ, đảng viên tham dự.
Điểm cầu Hội trường tầng 3- Văn phòng Công ty.
     Cán bộ, đảng viên, hội viên sau khi học tập, chọn nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề năm 2022 liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với Chi bộ, đồng thời chủ động tuyên truyền rộng rãi trong đơn vị về các nội dung Chuyên đề, vận động quần chúng, Người lao động tích cực tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Với những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện, triển khai các chuyên đề của những năm tiếp theo.  
     Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tuyển than Hòn Gai đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty.
     Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó các sản lượng đạt cao như:
     (1) Chỉ tiêu mua than vận chuyển mỏ đạt 34.421/kế hoạch 31.800 ngàn tấn, bằng 118,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 125% so với kế hoạch TKV giao.
     (2) Chỉ tiêu mua than sạch đạt 22.205/kế hoạch 20.111 ngàn tấn, bằng 110,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ tiêu than vào sàng đạt 11.649/kế hoạch 11.009 ngàn tấn, bằng 105,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ tiêu than nguyên khai vào sàng đạt 10.401/kế hoạch 10.022 ngàn tấn, bằng 103,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết.
     (3) Chỉ tiêu than sạch sản xuất đạt 11.540/kế hoạch 10.601 ngàn tấn, bằng 108,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 99%/kế hoạch 98%, tăng 1% so với kế hoạch.
     (4) Chỉ tiêu than tiêu thụ thực hiện đạt 34.193/kế hoạch 31.296 ngàn tấn, bằng 109,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, năm 2021 chỉ tiêu này đạt 119% so với kế hoạch TKV giao.
     Về giá trị, chỉ tiêu doanh thu đạt 57.989/kế hoạch 50.750 tỷ đồng, bằng 114,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết là tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu, lợi nhuận đạt trên 3%/năm. Nổi bật, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 133% so với kế hoạch TKV giao. Chỉ tiêu lợi nhuận tổng số đạt 653 tỷ đồng/kế hoạch 72 tỷ đồng, bằng 911,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết là tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu, lợi nhuận đạt trên 3%/năm. Trong đó, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 137% so với kế hoạch TKV giao.
     Về thu nhập tiền lương bình quân đạt gần 11,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 117% so với chỉ tiêu Nghị quyết là thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 3 - 5%/năm. Đặc biệt, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 120% so với kế hoạch TKV giao…
Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai trao thưởng cho 6 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Trao thưởng cho 19 cá nhân tiêu biểu là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025
     Với mong muốn Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai không ngừng lớn mạnh và phát triển, công tác xây dựng Đảng luôn được phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo trong đơn vị, duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt và giao ban các chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
     Cụ thể, hiện Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai có 496 đảng viên đang sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tuyển than Hòn Gai đạt gần 70%; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%; không có tổ chức đảng yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng uỷ Công ty đã xét và kết nạp 43 đảng viên mới; cử gần 80 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảm bảo nguồn phát triển đảng viên cho những năm tiếp theo; Đảng bộ Công ty trong nữa nhiệm kỳ qua đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai cũng luôn quan tâm lãnh chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công tác của tổ chức cơ sở đảng, chuyên môn và chất lượng đội ngũ cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng uỷ đã thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị cho 54 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới; chọn cử 12 cán bộ đoàn tham gia lớp sơ cấp Lý luận chính trị; 19 cán bộ tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị; 3 cán bộ tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị; 150 đồng chí học lớp bồi dưỡng kinh tế quốc phòng, an ninh đối tượng 4…
     Kết quả bước đầu trong phong tràoHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay ở Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin còn khá khiêm tốn, nhưng đó là một phần minh chứng cho những quyết tâm của cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị. Việc học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hoàn thành nhân cách, phẩm chất mỗi cá nhân mà đó còn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên, từ đó ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển chung của đất nước. Vì vậy, năm 2023, Đảng bộ Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin tiếp tục phát động phong trào “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để đơn vị ngày càng đạt được nhiều kết quả to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.                   

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tơ - Chi bộ Kế toán

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách Online7
  • Hôm nay709
  • Tháng hiện tại59,394
  • Tổng lượt truy cập1,250,338
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây