Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ Sàng tuyển

Thứ tư - 08/11/2023 14:05
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân chính là Chi bộ, sinh hoạt Chi bộ có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên
     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân chính là Chi bộ, sinh hoạt Chi bộ có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên. Đây cũng chính là cơ sở nền tảng để các tổ chức Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chi bộ Sàng tuyển sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vê trách nhiệm nêu gương”
     Chi bộ Sàng tuyển là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai, tính đến nay có 64 đảng viên. Các đồng chí trong Chi ủy đều là lãnh đạo chủ chốt của Ban lãnh đạo đơn vị nên việc triển khai quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết được thuận lợi và thông suốt.
     Sinh hoạt Chi bộ thường xuyên, nghiêm túc theo quy định; Tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
     Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Chi bộ Sàng tuyển - Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, khoá XIII của Đảng, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã và đang dần trở thành việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân.      
     Sinh hoạt chi bộ Sàng tuyển đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc vào định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất. Các buổi họp đều có phân công thư ký ghi chép đầy đủ, báo cáo theo quy định. Những nội dung cần thiết đều được Chi bộ sử dụng hình thức lấy biểu quyết để ban hành Nghị quyết. Cuộc họp Chi Bộ đã minh chứng cho việc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Sàng tuyển từ năm 2019 cho đến nay. Nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phát triển Đảng, đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyên môn, sản xuất kinh doanh theo từng tháng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt Chi bộ của Cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ luôn được đổi mới, nâng cao; quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại.   
     Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nội dung sinh hoạt Chi bộ.

     Phân xưởng Sàng tuyển là đơn vị sản xuất chính của Công ty với nhiệm vụ tiếp nhận than nguyên khai mua mỏ từ các mỏ Hà Lầm, Hòn Gai, vận chuyển bằng băng tải từ vị trí mặt bằng kho 26 của Hà Lầm và kho 24 của Hòn Gai về Trung tâm chế biến, để tổ chức sàng nghiền cho ra các sản phẩm các chủng loại than phù hợp cho sản xuất và tiêu thụ. Ngoài nhiệm vụ sản xuất phân xưởng còn nhiệm vụ quản lý các máy xúc, máy gạt phục vụ việc chất, xả, xúc đống tiêu thụ các chủng loại than, đá, xít thải; Quản lý các kho than phục vụ việc chứa các chủng loại than, đá, xít thải phục vụ theo cho việc sản xuất của Công ty.
     Trong các phiên họp định kỳ, Bí thư Chi bộ thường xuyên lãnh đạo đảng viên, cán bộ trong Ban phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc. Bí thư Chi bộ cũng kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với mỗi vấn đề chuyên môn, các tổ trưởng tổ Đảng viên các ka đã báo cáo đánh giá được tình hình thiết bị máy móc làm việc, sản phẩm ra sàng và tiêu thụ cho các cảng  chỉ rõ những kết quả đạt được đối với các dự án, mảng công việc chuyên môn phụ trách, nêu những khó khăn, vướng mắc. Bí thư Chi bộ, cấp ủy cùng các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm; chỉ đạo để giải quyết vướng mắc, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ. Thời gian qua, Chi bộ đã chỉ đạo các tổ Đảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do vậy, năm 2022, than mua mỏ của Công ty đã đạt 11.026 nghìn tấn, vận chuyển bằng ô tô 85.163 nghìn km, doanh thu đạt trên 19.215 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 98 tỷ đồng, mức lương bình quân đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng. Công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá được triển khai, áp dụng vào thực tế  mang lại hiệu quả, giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng/năm.
Kết nạp Đảng viên cho 13 đ/c là quần chúng ưu tú trong đợt 2/9/2023
     Thường xuyên lồng ghép các buổi sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ.
     Chi bộ Sàng tuyển đã đặc biệt chú ý quán triệt tới đảng viên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức đa dạng. Chi bộ cụ thể hóa việc học tập thành các công việc, việc làm thiết thực tại đơn vị mình, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đối với các tổ ka sản xuất, Tổ Công đoàn, Đoàn thanh niên, đảng viên và toàn thể CBCNVC trong Chi bộ. Từ việc chỉ đạo của Chi bộ, các đảng viên đã đăng ký học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh thông qua 2-3 việc làm cụ thể. Bí thư cũng đã giao các Đảng viên mới chuẩn bị các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ. 
     Sau các buổi học tập Chuyên đề triển khai Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Sàng tuyển xác định các giải pháp cần thực hiện trong đó có nội dung: Nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của Cấp ủy, lãnh đạo Ban để làm tấm gương cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo; khuyến khích việc đề xuất ý tưởng cho công việc, ngăn chặn sự trì trệ, tư tưởng lười suy nghĩ, nghiên cứu, thiếu trách nhiệm trong công việc chuyên môn; khuyến khích cán bộ tham gia hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe…
     Trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII hiện nay, Cấp ủy, Bí thư chi bộ, đảng viên càng cần nhận thức rõ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một Chi bộ chỉ được nâng cao khi sinh hoạt chi bộ giữ được nền nếp, chất lượng sinh hoạt thực sự được coi trọng. Thời gian tới, Chi bộ Sàng tuyển sẽ tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong sinh hoạt Chi bộ, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho các đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

Tác giả: Dương Hồng Thái - PX Sàng tuyển

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách Online11
  • Hôm nay1,122
  • Tháng hiện tại79,512
  • Tổng lượt truy cập1,158,878
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây